Als Legal Architects & Consultants, zorgen we voor ontwerp, advies en uitvoering

Business Services in meer detail

Dienstverlening is gericht op het adviseren van cliënten over implicaties van grensoverschrijdende transacties alsmede op het juridisch vormgeven van grensoverschrijdende handelsrelaties en het contractueel vastleggen daarvan.

Anders gezegd, zaken met betrekking tot het aanstellen van onder meer een buitenlandse agent of distributeur, het in licentie geven van productierechten, het exporteren en in consignatie leveren van goederen, ontslagproblemen met een manager van een buitenlandse dochtermaatschappij; zaken van grensoverschrijdende aard, die moeten worden vastgelegd c.q. afgehandeld.

Maar tevens KYC documenten*, legalisaties, opening van bankrekeningen alsmede het afsluiten van verzekeringen in het buitenland. Zaken waar ondernemers met belangen of relaties in het buitenland tegenaan lopen. Zaken waarin Van Velzen C.S. assisteert.

* KYC staat voor Know Your Customer. Tegenwoordig dient een hoeveelheid documentatie te worden overgelegd aan advocaten, accountants en banken, alvorens deze een cliëntrelatie aangaan. KYC wordt normaliter in de Engelse dan wel lokale taal aangeleverd en vereist veelal een vertaling. Van Velzen C.S. heeft een netwerk van vertalers en 3e partijen die documenten legaliseren.

Contracten & onderhandelingen

Van Velzen C.S. - als Legal Architect - analyseert de huidige structuur van leveringen en risico-overgang, van commissies en kortingen, van compliance met onder meer EU- en VS-mededingingsregelingen, im- en exportrestricties, etcetera en ontwerpt de nieuwe contractstructuur.

Van Velzen C.S. - als Legal Consultant - beoordeelt en (her)schrijft contracten en staat cliënt bij in het onderhandelingsproces, waarbij een praktische benadering en resultaat – het daadwerkelijk starten van een (handels)relatie – voorop staan.

■   Opzet leverings- en contractenstructuur
■   Beoordelen en (her)schrijven van grensoverschrijdende contracten
■   Aanspreekpunt voor cliënt, verzekeraars, banken, accountants en overige relevante partijen
■   Advisering inzake juridische implicaties van leveringen aan buitenlandse afnemers

Rechtszaken & geschillen

Van Velzen C.S. assisteert cliënten in buitenlandse rechtszaken en geschillen en fungeert daarbij als liaison tussen cliënt en de buitenlandse advocaat en accountant, waar relevant.

Dit kan bijvoorbeeld een voorfase van een rechtszaak betreffen, waarbij naar een schikking wordt toegewerkt alvorens discovery (VS) plaatsvindt, of een ontslaggeval van de directeur van een buitenlandse dochtermaatschappij, waarvoor een andere dan de (met de directeur bevriende) huisadvocaat moet optreden.

Registraties & formaliteiten

Van Velzen C.S. draagt zorg voor formaliteiten die betalingen uit het buitenland vergemakkelijken. Te denken is aan de opening van bankrekeningen in verschillende valuta in het buitenland, aan het uniformeren of samenbrengen van rekeningen in diverse landen bij een bancaire wereldspeler, maar tevens aan completering van formulieren die zogenoemde backup withholding (een inhouding van belastingen aan de bron) moeten voorkomen, bijvoorbeeld indien betalingen uit de VS worden ontvangen (W-8 procedure).

Liaison 

Van Velzen C.S. treedt op als liaison tussen cliënt en overheden of 3e partijen, zoals banken, verhuurders, verzekeraars, accountants en juristen; Van Velzen C.S. fungeert als juridisch rechterhand van cliënt en maakt de "vertaalslag" tussen de verschillende manieren van communicatie.

Allerlei

Van Velzen C.S. heeft een netwerk aan service providers in verschillende disciplines, zoals vertalingen, legalisaties en tijdelijke werk- en (in)reisvisa.

HET BOVENSTAANDE BETREFT ALGEMENE INFORMATIE. VOLLEDIGHEID IS NIET BEOOGD. TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING ZIJN OF KUNNEN CONTINUE ONDERHEVIG ZIJN AAN WIJZIGINGEN. AAN VOORMELDE INFORMATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.