Global Mobility Services in meer detail

Algemeen Visa, werk- en verblijfsvergunningen, overeenkomsten, registraties, verzekeringen en scholing

Van Velzen C.S. neemt het volledige traject van uitzending van medewerkers naar het buitenland ter hand. Naast de diensten met betrekking tot vereiste visa, werk- en verblijfsvergunningen, biedt Van Velzen C.S. ook aanvullende dienstverlening op internationaal arbeidsrechtelijk gebied om te zorgen dat medewerkers van cliënten juridisch volledig onderbouwd aan het werk kunnen in het buitenland. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen of redigeren van (lokale) arbeidsovereenkomsten met de ontvangende onderneming in het buitenland, uitzendovereenkomsten, tripartiete overeenkomsten, het aanvragen van A1 (voorheen E101) verklaringen en het verzorgen van vereiste meldingen en registraties, zoals bijvoorbeeld Limosa (België) en new hire reporting en employment eligibility verifications, in het buitenland. Tevens introduceert Van Velzen C.S. de cliënt en de uit te zenden medewerker bij 3e partijen met kennis van bijvoorbeeld verzekeringen (met buitenlanddekking) en scholing (voor meereizende kinderen).

Visa, werk- en verblijfsvergunningen

Werken en / of wonen in het buitenland – met name non-EU – houdt veelal voorafgaande verkrijging van een visum en / of werkvergunning in, al dan niet gekoppeld aan een verblijfsvergunning. Dergelijke trajecten kunnen arbeidsintensief en onzeker zijn en langere tijd in beslag nemen. Dit is een van de eerste zaken, waarnaar moet worden gekeken, indien uitzending van een medewerker wordt gepland. Van Velzen C.S. neemt dit mee in Struccorp.

* Struccorp is een protocol van Van Velzen C.S. dat ziet op de structurering van een buitenlandse entiteit in combinatie met groepsentiteiten, waarbij mogelijkheden van tewerkstelling van groepsmedewerkers bij de buitenlandse entiteit worden open gehouden; zie ook Corporate Services.

Samen met lokale partners worden visum- en werkvergunningtrajecten voorbereid en afgehandeld, veelal simultaan met de Vestigingsfase.

Overeenkomsten Het opstellen en redigeren van (lokale) arbeidsovereenkomsten, uitzendovereenkomsten en tripartiete overeenkomsten

Afhankelijk van de wensen van betrokken partijen, kan een werkgever ervoor kiezen om een medewerker die (tijdelijk) wordt uitgezonden naar een ander land, in dienst te houden ("eigenlijke detachering"). Ten behoeve van de uitzending kan in deze situatie een uitzendovereenkomst worden opgesteld waarin zaken, zoals huisvesting, aanvullende verzekeringen en een buitenlandtoelage worden opgenomen.

Een andere mogelijkheid is om de dienstbetrekking tijdelijk op te schorten en voor de duur van de uitzending een (lokale) arbeidsovereenkomst aan te gaan met de ontvangende onderneming in het buitenland ("oneigenlijke detachering"). In deze situatie dient ook een zogenaamde tripartiete overeenkomst te worden opgesteld die de verhouding regelt tussen de (opgeschorte) arbeidsovereenkomst en de buitenlandse (lokale) arbeidsovereenkomst. Hierin wordt tevens geregeld wat dient te gebeuren in geval van calamiteit (ziekte, ontslag, faillissement). Van Velzen C.S. assisteert bij de keuze tussen de verschillende mogelijkheden en stelt de daarbij behorende overeenkomsten op.

A1 (E101) verklaringen

Bij tijdelijke werkzaamheden in het buitenland kan het voor een medewerker zijn gewenst om in zijn of haar thuisland sociaal verzekerd te blijven. Dit bespaart veel administratieve rompslomp en kan een breuk in pensioenopbouw voorkomen. Daarnaast is het in steeds meer landen verplicht - zowel in als buiten Europa - om over een dergelijke verklaring te beschikken, alvorens met werkzaamheden mag worden aangevangen. Van Velzen C.S. assisteert met aanvraag van zogenaamde detacheringsverklaringen.

Meldingsplicht & registraties EU

In steeds meer lidstaten van de Europese Unie geldt een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers, die tijdelijk werkzaamheden verrichten in een andere lidstaat, vóór aanvang van de werkzaamheden. Afhankelijk van de lidstaat kunnen dergelijke procedures ook van toepassing zijn op werkzaamheden van bijzonder korte duur, zoals vaak het geval is bij consultants, engineers en onderhoudsmensen. Het aantal controles op naleving blijkt steeds groter te worden, zowel door overheden als door (mogelijk indirect aansprakelijke) opdrachtgevers of afnemers in de EU. Voorbeelden van een dergelijke meldingsplicht zijn Limosa in België en registratie bij de Work Environment Authority in Zweden. Van Velzen C.S. assisteert met dergelijke meldingen en registraties in het buitenland.

Meldingsplicht & registraties buiten EU

Veelal dient een medewerker - ongeacht nationaliteit - te worden aangemeld of geregistreerd, bij aanvang van werkzaamheden in een buitenland. Voorbeelden zijn employment eligibility verification en new hire reporting in de Verenigde Staten. Van Velzen C.S. assisteert met dergelijke meldingen en registraties.

HET BOVENSTAANDE BETREFT ALGEMENE INFORMATIE. VOLLEDIGHEID IS NIET BEOOGD. TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING ZIJN OF KUNNEN CONTINUE ONDERHEVIG ZIJN AAN WIJZIGINGEN. AAN VOORMELDE INFORMATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.