Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN VELZEN C.S.

Van Velzen C.S. (hierna te noemen ‘VVCS’, ‘wij’ of ‘ons’) respecteert uw privacy en verwerkt uw Persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving, de AVG of GDPR. GDPR staat voor General Data Protection Regulation (GDPR; Regulation (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en enige opvolgende versie daarvan), in Nederland en België ook wel AVG genoemd.

Voor het enkele doel van dit document wordt onder ‘Van Velzen C.S.’ verstaan: Van Velzen C.S. The Netherlands B.V. (‘Van Velzen C.S. (HQ)’), statutair gevestigd te Breda, Nederland, Van Velzen C.S. Belgium B.v.b.A., statutair gevestigd te Hoogstraten, België alsmede overige gelieerde entiteiten.

Alle hierna opgenomen woorden die, anders dan bij aanvang van een zin, beginnen met een hoofdletter, zijn definities, zoals in de AVG en / of GDPR gebruikt.

In dit Privacybeleid lichten wij toe, welke Persoonsgegevens we verzamelen en op welke wijze; voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw Persoonsgegevens verwerken; hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren; met wie wij uw Persoonsgegevens delen; hoe uw Persoonsgegevens worden beschermd; de rechten waarover u als Betrokkene beschikt; ons gebruik van cookies en hoe u contact met ons kan opnemen inzake verwerking van Persoonsgegevens.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor en waaromtrent VVCS Persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën personen:

 • bezoekers van onze website;
 • (medewerkers van) cliënten van VVCS;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en andere e-mailings van VVCS;
 • potentiele cliënten van VVCS;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij VVCS als dienstverlener optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • (medewerkers van) netwerkrelaties; en
 • derden die met VVCS communiceren.

Persoonsgegevens

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld, zoals opgenomen in de AVG.

Welke Persoonsgegevens verwerkt VVCS?

VVCS verwerkt Persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, Persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw (a) bezoek aan onze website, alsmede tijdens (b) het lezen van nieuwsbrieven en (c) Persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. Met Persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld, waaronder basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, contactgegevens zoals uw e-mailadressen, huis- en postadres en telefoonnummers en overige gegevens, zoals uw geboortedatum, nationaliteit en burgerlijke staat.

Door u aan VVCS verstrekt:

 • Persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met VVCS, dan wel door u verstrekt gedurende de uitvoering daarvan door VVCS;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt bij het verstrekken van uw (digitale) visitekaartje;
 • Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt gedurende een gesprek met een medewerker van VVCS, persoonlijk, telefonisch, dan wel via een ander medium, zoals social media of een app;
 • Persoonsgegevens die u aan VVCS heeft verstrekt in het kader van besprekingen, evenementen, seminars en / of nieuwsbrieven; en
 • Persoonsgegevens, die door u zijn verstrekt in het kader van een sollicitatie.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website;
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres en het type gebruikte apparaat (desktop, laptop, handheld);
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en social media platformen, zoals LinkedIn;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, uit het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen, uit het Kadaster of uit enig soortgelijk register;
 • Overige op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die wij hebben verkregen bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten, wederpartijen, advocaten, accountants, (fiscaal) adviseurs en banken.

Waarom verwerkt VVCS uw Persoonsgegevens?

VVCS gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op basis van verschillende grondslagen:

 • Het leveren van juridische en gerelateerde diensten door medewerkers van VVCS voor en ten behoeve van cliënten van VVCS;
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, alsmede soortgelijke toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Op basis van uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming;
 • Op basis van de gerechtvaardigde belangen, waaronder, maar niet beperkt tot de volgende doeleinden:
 • Het onderhouden van contact en communicatie met u;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie, waaronder uitnodigingen voor evenementen, die voor u dan wel voor uw organisatie interessant kunnen zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze evenementen, of evenementen, waarvan wij deel uitmaken;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en / of om die website te analyseren en te verbeteren. Voor een uitgebreidere uitleg hierover, zie de uitleg over ‘Cookies’ verderop in dit document;
 • Voor de beveiliging van onze website;
 • Verbetering van de kwaliteit van VVCS’ dienstverlening; en
 • Het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw Persoonsgegevens

VVCS neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens VVCS toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn gehouden tot geheimhouding. VVCS hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw Persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, kan u zich wenden tot: Van Velzen C.S. (HQ), Hans van Velzen, Postbus 4976, NL-4803 EZ Breda, Nederland, Telefoon: +31 76 578 1255, E-mail: privacy@vviworld.net.

Inschakelen / delen gegevens met derden

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan VVCS uw Persoonsgegevens delen met een entiteit die behoort tot de groep van VVCS.

In bepaalde gevallen kan het voor VVCS noodzakelijk zijn om derden toegang te geven tot Persoonsgegevens. Hieronder een niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische en gerelateerde diensten die VVCS verstrekt, zoals wederpartijen, advocaten, accountants, fiscalisten, banken, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, gerechten, regelgevingsinstanties en (semi-) overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; en
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie VVCS bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.

Doorgifte van Persoonsgegevens naar Derde Partijen gebeurt enkel in het kader van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy Statement vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw Persoonsgegevens verstrekken, kunnen naar u toe zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van toepasselijke privacywetgeving. VVCS is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw Persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van Verwerker van VVCS en aldus op verzoek en conform instructie van VVCS handelt, sluit VVCS met een dergelijke derde een Verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’)

Om onze werkzaamheden te kunnen verrichten, kan het nodig zijn dat Persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de EER. In dat geval zal VVCS er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

Grondslagen

Bij de verwerking van Persoonsgegevens door VVCS, baseert VVCS zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische en gerelateerde diensten) die wij hebben gesloten, of kan noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van VVCS, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen, die in uw belang kunnen zijn. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

VVCS bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden of zolang VVCS dit verplicht is op grond van wettelijk geldende bewaartermijnen.

Rechten van Betrokkenen

U beschikt als Betrokkene in the EER over een aantal rechten:

Recht op inzake, rectificatie, verbetering en verwijdering van Persoonsgegevens.

 • U kunt VVCS verzoeken uw Persoonsgegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen, indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn of indien deze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor evenementen en soortgelijke communicatie meer ontvangen? U kan zich op elk moment kosteloos uitschrijven via unsubscribe@vviworld.net;
 • U heeft het recht om Persoonsgegevens, die wij van u in ons bezit hebben op te vragen en te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere partij over te dragen;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; u heeft tevens het recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken. VVCS zal daaropvolgend de verwerking van uw Persoonsgegevens staken, indien zij daartoe wettelijk is verplicht; indien echter andere dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een juridische actie of rechtshandeling, zal of kan VVCS verwerking van uw Persoonsgegevens continueren.
 • U kan een klacht over de verwerking van Persoonsgegevens indienen bij de bevoegde toezichthouder cq autoriteit persoonsgegevens.

Cookies

VVCS maakt, of kan gebruik maken van functionele, analytische en targeting cookies op haar website; VVCS maakt geen gebruik van tracking of advertentie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op de computer van de bezoeker van VVCS’ website wordt opgeslagen; meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Het is mogelijk dat VVCS cookies gebruikt om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt of kan worden medegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website, hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op het gebruik van cookies van VVCS. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen, is onderworpen aan privacy voorwaarden van dergelijke derde partijen.

Gebruik van Google Analytics

VVCS maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als Verwerker bij de verwerking van uw Persoonsgegevens door VVCS. Een verwerkersovereenkomst tussen VVCS en Google is van toepassing. Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. VVCS krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd een deel van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google mag uw Persoonsgegevens slechts aan derden verschaffen, indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden dergelijke Persoonsgegevens namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Wijzigingen

Het Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. VVCS behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in verwerkingen voordoen of indien relevante wet- en regelgeving wijzigen. U wordt aangeraden deze webpagina regelmatig te raadplegen. Wanneer sprake is van wijzigingen van substantiële aard in ons Privacybeleid, volgt daaromtrent een duidelijke kennisgeving via de VVCS website.

Allerlei

VVCS heeft Hans van Velzen tot compliance officer in de zin van de AVG aangesteld.

Niets in dit Privacybeleid heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen VVCS en enige bezoeker aan de VVCS website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Contact

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:

E-mail: privacy@vviworld.net; of
Per post: Van Velzen C.S. (HQ), t.a.v. Hans van Velzen, Postbus 4976, NL-4803 EZ Breda, Nederland.

__

© Van Velzen C.S., v.01, mei 2018