Als Legal Architects & Consultants, zorgen we voor ontwerp, advies en uitvoering

Corporate Services in meer detail

Dienstverlening is gericht op de formeel-juridische aspecten van internationale bedrijfsvestigingen. Van Velzen C.S. begeleidt de juridische opzet van een nieuwe vestiging, waarbij kan worden gedacht aan het vormgeven van de internationale juridische structuur tussen moeder- en dochtervennootschappen, het oprichten van een dochtervennootschap in het buitenland, het structureren van intra-vennootschappelijke relaties en overige grensoverschrijdende vennootschappelijke aangelegenheden.

Legal Architect

Van Velzen C.S. - als Legal Architect - analyseert de huidige ondernemingsstructuur van cliënt en de risico’s verbonden aan geleverde producten en diensten. Vervolgens wordt een grensoverschrijdende structuur ontworpen met maximale beperking van aansprakelijkheid, waarbij tevens werkvergunning- en immigratieaspecten worden meegenomen, Struccorp genoemd

Struccorp

Struccorp is een protocol van Van Velzen C.S. dat ziet op de structuring van een buitenlandse entiteit in combinatie met groepsentiteiten, waarbij mogelijkheden van tewerkstelling van groepsmedewerkers bij de buitenlandse entiteit worden open gehouden.

Bijvoorbeeld:

■   de aanstelling van een groepsdirecteur als directeur van de buitenlandse entiteit, kan leiden tot werkvergunningplicht, ongeacht of een deel van de kosten naar de buitenlandse vestiging wordt doorbelast. Dit dient vooraf te worden vastgesteld en ondervangen.
■   een onjuiste verhouding in houderschap van aandelen binnen groepsverband, kan leiden tot het afsnijden van mogelijkheden om intra-vennootschappelijke transfers te doen. Van dat laatste is sprake indien een groepsmedewerker tijdelijk bij de buitenlandse entiteit wordt geplaatst of wanneer die voor langere duur naar de buitenlandse entiteit wordt uitgezonden.

Legal Consultant

Van Velzen C.S. - als Legal Consultant – regisseert, voert uit en stuurt het gehele proces van juridische en overige zaken gerelateerd aan bedrijfsuitbreiding naar en in het buitenland.

Pre-vestigingsfase

De ondernemingsstructuur van cliënt wordt geanalyseerd inclusief de organisatie van het bestuur over de verschillende groepsmaatschappijen en business units, alsmede mogelijkheden van bestuur van de buitenlandse vennootschap en transfers van specialisten en managers naar die vennootschap. Daarop wordt een blauwdruk gemaakt van de huidige situatie met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen, die van toepassing zullen zijn na afronding van de vestigingsfase.

■   Analyse van de huidige situatie en simulatie van de nieuwe
■   Ontwerp van de bestuursstructuur met inbegrip van inzet van corporate directors indien mogelijk en relevant, om maximale afscherming van bestuurdersaansprakelijkheid te creëren
■   Ontwerp van de groepsstructuur, waarin Struccorp wordt meegenomen
■   Ontwerp van de leveringsstructuur van producten en diensten via de nieuw op te zetten buitenlandse vennootschap, met inbegrip van juridische aspecten van export naar c.q. import in het betreffende buitenland. Zie ook Business Services.
■   Indien de aanpak is goedgekeurd door cliënt, wordt overgegaan naar de Vestigingsfase.

Vestigingsfase

Gestoeld op een bewezen model, dat door Van Velzen C.S. inmiddels meerdere decennia wordt gebruikt, wordt met medewerking van cliënt de Vestigingsfase doorlopen.

Hoewel de nadruk in deze fase ligt op de juridische aspecten van opzet en oprichting van de nieuwe buitenlandse vennootschap, komt een hoeveelheid gerelateerde onderwerpen ter tafel. Introducties zullen worden gedaan bij lokale accountants, juristen, banken, verzekeraars en overheden. Voor zover relevant, kunnen tevens introducties bij andere partijen worden gedaan.

In deze fase dient in de regel een hoeveelheid KYC* gerelateerde documenten te worden aangeleverd. Dergelijke documenten dienen, afhankelijk van onderwerp en land, te worden gecertificeerd of gelegaliseerd (al dan niet met apostille).

* KYC staat voor Know Your Customer. Tegenwoordig dient een hoeveelheid documentatie te worden overgelegd aan advocaten, accountants en banken, alvorens deze een cliëntrelatie aangaan. KYC wordt normaliter in de Engelse dan wel lokale taal aangeleverd en vereist veelal een vertaling. Van Velzen C.S. heeft een netwerk van vertalers en 3e partijen die documenten legaliseren.

Nadat alle papierwerk voor verscheidene doeleinden is voorbereid, worden zaken in gang gezet en de nieuwe entiteit opgericht.

Registraties, autorisaties en vergunningen worden aangevraagd, terwijl de nieuwe organisatie vorm krijgt.

Gedurende de vestigingsfase fungeert Van Velzen C.S. als Legal Architect & Consultant en draagt zorg voor:

■   Planning en regie met betrekking tot de verscheidene stappen in het proces van opzet van de nieuwe buitenlandse entiteit
■   KYC voor verschillende doeleinden
■   Communicatie met en aanspreekpunt voor cliënt en de verscheidene bij het proces betrokken partijen, waaronder accountants, fiscalisten, juristen en banken in het thuis- en buitenland
■   Aanvragen van c.q. voor registraties, autorisaties en vergunningen met betrekking tot de nieuwe buitenlandse entiteit

Nadat het volledige proces van formaliteiten is doorlopen, kan de nieuwe entiteit met haar bedrijfsactiviteiten starten.

Post-vestigingsfase

Nadat de onderneming activiteiten is gestart, kan een aantal zaken verdere opvolging vergen. Zaken zoals de aanstelling van lokale directeuren (ter creatie van substantie of vanwege andere redenen), het aanbrengen van beperkingen op bankbevoegdheden, een wijziging van opstartlocatie (voor registratiedoeleinden) naar de feitelijke locatie en post-vestigingsregistraties, zoals die met betrekking tot de investering van buitenlands kapitaal, door de moedermaatschappij.

■   Post-vestigingsaangelegenheden met betrekking tot registratie van buitenlands kapitaal
■   Bankbevoegdheden en -beperkingen
■   Fine-tunen van aansprakelijkheids- en verzekeringskwesties
■   Intra-corporate overeenkomsten of contracten met 3e partijen. Zie ook Business Services.

HET BOVENSTAANDE BETREFT ALGEMENE INFORMATIE. VOLLEDIGHEID IS NIET BEOOGD. TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING ZIJN OF KUNNEN CONTINUE ONDERHEVIG ZIJN AAN WIJZIGINGEN. AAN VOORMELDE INFORMATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.